LADAKH

Kargil

Kargil

132 images

Lamayuru

Lamayuru

147 images

Alchi

Alchi

97 images

Indus

Indus

146 images

Stok

Stok

218 images

Hemis

Hemis

208 images